Viggo Mortensen in Young Guns II

Young Guns II (1990)